-->

Aπό την 1η Σεπτεμβρίου ισχύει ωράριο λειτουργίας από 13:οο μμ έως 21:οο μμ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Δ.ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Powered by Joomla!

Υποχρεωτική συμμετοχή στις εξετάσεις προόδου και τελικές PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τις εξετάσεις :

Οι γραπτές εξετάσεις ΠΡΟΟΔΟΥ εξαμήνου 2017Β για όλα τμήματα-ειδικότητες θα διενεργηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Κάθε εξεταζόμενος είναι προσηλωμένος ΜΟΝΟ στο γραπτό του και ΑΤΟΜΙΚΑ απαντά στις ερωτήσεις αποκλείοντας κάθε είδους συνεργασία.

Μετά το πέρας του 45λεπτου, οι εξεταζόμενοι που ολοκλήρωσαν τη δοκιμασία ένας-ένας παραδίδουν το γραπτό τους. Στην έδρα του εισηγητή-επιτηρητή κατά την παράδοση των γραπτών βρίσκεται πάντα μόνο ένας εξεταζόμενος. Ο επόμενος κάθε φορά προσέρχεται όταν ο προηγούμενος έχει ήδη αποχωρήσει από την αίθουσα.

Παρουσία του εξεταζόμενου ορίζεται το τέλος του γραπτού που ο επιτηρητής υπογράφει, και διαγράφονται όλα τα κενά στην κόλλα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) με Αρ. Πρωτ. 5954 / 23-6-2014 (ΦΕΚ 1807 / 2-7-2014 τ.Β΄) και ΑΔΑ: 7ΟΕΡ9-ΧΨΟ, Υ.Α του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και θρησκευμάτων:

 1. Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται μια εξέταση προόδου μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας κατάρτισης. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι: μία ώρα για τα μαθήματα των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίως διδασκαλίας είναι μία έως τρεις και δύο ώρες για τα μαθήματα των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίως διδασκαλίας είναι τέσσερις και άνω
  1. Στα θεωρητικά μαθήματα, οι καταρτιζόμενοι απαντούν σε σειρά γραπτών ερωτήσεων ή σε κείμενο αξιολόγησης (τεστ) κατά την κρίση του εκπαιδευτή, με τα οποία ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης,
  2. Στα εργαστηριακά μαθήματα, οι καταρτιζόμενοι σε εργαστηριακό έργο ή έργα, είτε ατομικά είτε ως ομάδα, όπου σε κάθε μέλος της ανατίθεται συγκεκριμένο τμήμα του έργου,
  3. Στα μεικτά μαθήματα, οι καταρτιζόμενοι εξετάζονται σε γραπτές ερωτήσεις και στην πραγματοποίηση έργου. Για το χρόνο εξέτασης των μικτών μαθημάτων ισχύουν οι ανωτέρω χρόνοι εξέτασης για το κάθε μέρος ξεχωριστά
  4. Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περιπτώσεις απουσίας τους για οποιοδήποτε λόγο από προγραμματισμένη εξέταση προόδου, βαθμολογούνται με μονάδα (1) .Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή,
  5. Η βαθμολογία της εξέτασης προόδου, μαζί με τα γραπτά, αποδεικτικά της βαθμολόγησης, κατατίθενται στη γραμματεία του ΙΕΚ, μέχρι την τελευταία ημέρα της 10ης εβδομάδας κατάρτισης του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην εξέταση προόδου, αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα.
 2. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές εξετάσεις (Τ.Ε.) σε κάθε μάθημα.
  1. Η εξέταση του θεωρητικού μέρους γίνεται, όπως και η εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους, όπως η εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων.
  2. Για την εξαγωγή του βαθμού της εξέτασης αυτής ο εκπαιδευτής αθροίζει τις επί μέρους βαθμολογίες των ερωτήσεων ή των επί μέρους τμημάτων του έργου, τις οποίες αναγράφει επί του γραπτού ή του φύλλου έργου.
  3. Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα (1). Επίσης με μονάδα (1) βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε καθ'οιονδήποτε τρόπο αντιγράφουν.
  4. Καταρτιζόμενος, που απουσιάζει από τελική εξέταση μαθημάτων για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Η διοίκηση του ΙΕΚ σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή, εισηγείται στο Δ/ντή Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ.:
   1. Την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, εφόσον υφίσταται δυνατότητα μεμονωμένης εξέτασης, ή
   2. Την εξέταση του σε επόμενη εξεταστική περίοδο χωρίς υποχρέωση επαναπαρακολούθησης του μαθήματος ή μαθημάτων, από την τελική εξέταση των οποίων απουσίασε και χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο,
  5. Ο μέσος όρος του βαθμού προόδου (Β.Π.) και του βαθμού της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης, στρογγυλοποιούμενος προς τα άνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό αποτελεί την τελική βαθμολογία (Τ.Β) του μαθήματος. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα, για το οποίο η φοίτηση καταρτιζομένου έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής.
  6. Ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας των καταρτιζομένων που προέρχονται από κατάταξη, ως απόφοιτοι άλλης ειδικότητας, του ίδιου τομέα, υπολογίζεται ως εξής: Εάν δεν έχουμε απόλυτη ταύτιση όλων των προγραμμάτων τότε ο καταρτιζόμενος να απαλλάσσεται της παρακολούθησης από μαθήματα που ήδη παρακολούθησε, κατοχυρώνοντας την βαθμολογία των μαθημάτων, και υποχρεούται να παρακολουθήσει τα μαθήματα που δεν έχει διδαχθεί στα εξάμηνα στα οποία περιέχονται. Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων κατάρτισης, θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση κατάταξης, και εκείνων των οποίων έχει κατοχυρωθεί η βαθμολογία, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων αποτελεί το γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιζόμενου στο εξάμηνο αυτό.
  7. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 01 έως 20. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. είναι δυνατόν να ορίζεται διάφορη, από την αριθμητική, αξιολογική κλίμακα σε όσες εξειδικεύσεις προβλέπεται να πραγματοποιείται κατάρτιση σε παραγωγικούς χώρους.
 3. Η Διεύθυνση του ΙΕΚ χορηγεί στους καταρτιζόμενους, μετά την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης τους, Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι γραπτές ΤΕΛΙΚΕΣ εξετάσεις εξαμήνου 2017Β για όλα τμήματα-ειδικότητες θα διενεργηθούν σε πέντε (5) αίθουσες που θα έχουν διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό. Η αίθουσα στην οποία θα γράφουν οι εξεταζόμενοι θα ανακοινώνεται από τη γραμματεία καθημερινά.

 

Οι εξεταζόμενοι ίδιας ειδικότητας θα κάθονται ένας σε κάθε θρανίο με αλφαβητική σειρά.

Στο ίδιο θρανίο δύναται να κάθεται και δεύτερος εξεταζόμενος άλλης ειδικότητας τοποθετημένος επίσης με τον παραπάνω τρόπο.

Οι επιτηρητές θα δώσουν τον Κωδικό αριθμό του εξεταζόμενου, ο οποίος θα είναι ίδιος για όλα τα γραπτά μαθήματα της παρούσας εξεταστικής, και θα αναγράφεται πάνω στην κόλλα.

Προσέλευση τουλάχιστον ένα τέταρτο πριν την έναρξη της εξέτασης

Κάθε εξεταζόμενος είναι προσηλωμένος ΜΟΝΟ στο γραπτό του και ΑΤΟΜΙΚΑ απαντά στις ερωτήσεις αποκλείοντας κάθε είδους συνεργασία.

Μετά το πέρας του 45λεπτου, οι εξεταζόμενοι που ολοκλήρωσαν τη δοκιμασία ένας-ένας παραδίδουν το γραπτό τους. Στην έδρα του επιτηρητή κατά την παράδοση των γραπτών βρίσκεται πάντα μόνο ένας εξεταζόμενος. Ο επόμενος κάθε φορά προσέρχεται όταν ο προηγούμενος έχει ήδη αποχωρήσει από την αίθουσα.

Παρουσία του εξεταζόμενου ορίζεται το τέλος του γραπτού που ο επιτηρητής υπογράφει, και διαγράφονται όλα τα κενά στην κόλλα.