-->

Aπό την 1η Σεπτεμβρίου ισχύει ωράριο λειτουργίας από 13:οο μμ έως 21:οο μμ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Δ.ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Powered by Joomla!

Εγγραφές - Μετεγγραφές PDF Εκτύπωση E-mail

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 5954/3-06-2014 Υ.Α του ΥΠΠΕΘ με θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και ΑΔΑ: 7ΟΕΡ9-ΧΨΟ ισχύει:

Άρθρο 13 - Αρχική εγγραφή

Άρθρο 14 - Ανανέωση Εγγραφής

Άρθρο 15 - Οριστικοποίηση λειτουργίας Τμημάτων Δημοσίων ΙΕΚ

Άρθρο 17 - Μετεγγραφές

Αναλυτικότερα:

Άρθρο 13 - Αρχική εγγραφή
1. Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζόμενων, απαιτείται
η έγκαιρη κατάθεση στο ΙΕΚ όπου κατετάγησαν των απαραίτητων δικαιολογητικών και η
οριστικοποίηση της εγγραφής με την απόκτηση Ειδικού Κωδικού Σπουδαστή ΙΕΚ .
2. Η μη οριστικοποίηση της εγγραφής στο δημόσιο ΙΕΚ το αργότερο εντός αποκλειστικής
ημερομηνίας σύμφωνα με την προκήρυξη, έχει ως συνέπεια την απώλεια της αρχικής επιλογής
εγγραφής.

Άρθρο 14 - Ανανέωση Εγγραφής
1. Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος.

2. Η ανανέωση της εγγραφής, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, πραγματοποιείται με κατάθεση
σχετικής αίτησης.

Άρθρο 15 - Οριστικοποίηση λειτουργίας Τμημάτων Δημοσίων ΙΕΚ
1. Τα τμήματα δύνανται να δημιουργηθούν εφόσον συμπληρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο
αριθμό των δεκαπέντε (15) καταρτιζομένων, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες
υπάρχει τεκμηριωμένη εισήγηση από τον Δ.Δ.Β.Μ. και ύστερα από απόφαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Ο
μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα καθορίζεται σε τριάντα (30), δύναται όμως να
προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό την ορθή κατανομή των καταρτιζομένων.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας τμήματος,
εκδίδεται σχετική απόφαση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση της
διεύθυνσης του ΙΕΚ και της Δ.Δ.Β.Μ., στην οποία οι καταρτιζόμενοι αυτών των τμημάτων, εφόσον
το επιθυμούν, αποκτούν δικαίωμα προεγγραφής για το εαρινό β΄ εξάμηνο. Με την ίδια απόφαση
ρυθμίζονται οι αναγκαίες αλλαγές όπως, η μετακίνηση εγγραφέντων μεταξύ ΙΕΚ και η ένταξη
εγγραφέντων σε άλλες ειδικότητες. Εάν κάποιο από τα τμήματα αποφασιστεί να μην
λειτουργήσει, τότε σε συνεργασία με το ΙΕΚ ή/και με τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Δ.Δ.Β.Μ.,
ενημερώνονται οι εγγραφέντες και διευθετούνται οι αλλαγές (μετακίνηση εγγραφέντων μεταξύ
ΙΕΚ, ένταξη εγγραφέντων σε άλλες ειδικότητες).

Άρθρο 17 - Μετεγγραφές
1. Καταρτιζόμενος σε ΙΕΚ που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να
την πραγματοποιήσει από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο
εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί προσκομίζοντας τον
ατομικό του φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το
οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας
πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. Οι αιτήσεις μεταγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από
την Διοίκηση του ΙΕΚ υποδοχής, το αργότερο έως και την 25η Σεπτεμβρίου, ώστε όσοι δεν
μεταγραφούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους στο ΙΕΚ που φοιτούσαν.

2. Προϋποθέσεις μετεγγραφών από Ιδιωτικό σε Δημόσιο ΙΕΚ είναι οι κάτωθι :
α) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννιά (9.000 ?) χιλιάδες ευρώ,
β) εξέταση δυνατότητας υποδοχής από το Δημόσιο ΙΕΚ.

3. Μετεγγραφές καταρτιζομένων δύνανται να πραγματοποιούνται μετά την έκδοση των
αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη του εαρινού,
εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι όπως, λόγοι υγείας, αλλαγής τόπου διαμονής,
μετεγκατάστασης σπουδαζόντων αδελφών κλπ. Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ
που επιθυμεί να μεταγραφεί, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει
μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο
αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. Οι αιτήσεις
μετεγγραφής διαβιβάζονται, μαζί με την εισήγηση του Διευθυντή του ΙΕΚ στο οποίο επιθυμεί να
φοιτήσει ο καταρτιζόμενος, στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εγκρίνονται ή απορρίπτονται με απόφαση της
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την
ημερομηνία έναρξης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος καταρτίζεται στο ΙΕΚ
που είναι γραμμένος.

4. Σε περίπτωση ανάκλησης της αδείας ιδιωτικού ΙΕΚ ή για οποιοδήποτε λόγο αδυναμίας παροχής
υπηρεσιών στους σπουδαστές του και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, με απόφαση του
Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τα όμορα δημόσια ΙΕΚ υποχρεούνται να μεταγράψουν όσους εκ των φοιτούντων το
επιθυμούν και το δηλώσουν σε ειδική πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ..