Η λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα είναι πρωινή, και θα

παραμείνουν κλειστά από 1η έως και 15η Αυγούστου. Το ωράριο λειτουργίας από την

1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου θα είναι από 9.οο π.μ. έως 15.οο μ.μ.

 


Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ PDF Εκτύπωση E-mail

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι διατάξεις των άρθρων 17 έως και 27, 44 και 47 του Ν. 4186/2013, (Α ́193) «Αναδιάρθρωσητης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» που αφορούν τα ΙΕΚ (μη τυπική εκπαίδευση)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) με Αρ. Πρωτ. 5954 / 23-6-2014 (ΦΕΚ 1807 / 2-7-2014 τ.Β΄) και ΑΔΑ: 7ΟΕΡ9-ΧΨΟ, Υ.Α του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και θρησκευμάτων.

Επίσης δημοσιεύτηκε με Αρ. Πρωτ. 5955 / 23-6-2014 και ΑΔΑ: 7ΚΓ79-ΦΘΙ η Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), ΥΑ του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και θρησκευμάτων.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ρύθμιση για την Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ με Αρ. Πρωτ. 139931/Κ1/8-9-2015 (ΦΕΚ 1953 / 15-9-2015 τ.Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού και Πολιτισμού Παιδείας και θρησκευμάτων.

Μαθητεία με αμοιβή και στα ΙΕΚ ΦΕΚ 1245, 11/04/2017, Τεύχος Β - Οδηγός Μαθητείας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Ο πρώτος Κανονισμός λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ θεσπίσθηκε με την έναρξη της λειτουργίας του Θεσμόύ της Κατάρτισης το Σεπτέμβριο 1992, τροποποιήθηκε και ίσχυσε μέχρι την 2α Αυγούστου 1994.

2. Την 3.8.94 στο ΦΕΚ 593, τ.Β΄ δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθμ. Ε/12450/21.7.94 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. η οποία ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Η εξέλιξή της από την 3.8.94 μέχρι σήμερα έχει ως εξής:

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση Δ.Σ. Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄αριθμ. Ε/12450/21.7.94 «Αντικατάσταση Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και λειτουργία των Ι.Ε.Κ.», (ΦΕΚ 593, τ.Β΄/3.8.94).

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

1η Απόφαση Δ.Σ. Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄αριθμ. 18151/1.11.94, «Συμπλήρωση της Ε/12450/94, (ΦΕΚ 834, τ.Β΄/9.11.94).

Προβλέπει προσθήκη εκτης (6ης) παραγράφου στο Κεφάλαιο Α του άρθρου 8 της Ε/12450/94 και δεν ισχύει σήμερα.

2η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄ αριθμ. Ε/15397/5.9.95, «Τροποποίηση του Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και λειτουργίας των ΙΕΚ» (ΦΕΚ 787, τ.Β΄/12.9.95)

Προβλέπει:

α. Αντικατάσταση του πρώτου, τρίτου και τετάρτου εδαφίου, της παραγράφου Β1, του άρθρου 3, της υπ΄αριθμ. Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

β. Κατάργηση του Δεύτερου εδαφίου, της παραγράφου Β2, του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ.Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

γ. Προσθήκη άρθρου 4 (Δίδακτρα)

δ. Αναρίθμιση των άρθρων 4,5,6,7,8,9 της υπ΄αριθμ. Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., σε 5,6,7,8,9 και 10 αντίστοιχα.

3η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄αριθμ. Ε/16479/28.9.95 «Τροποποίηση του Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και λειτουργίας των ΙΕΚ», (ΦΕΚ 832, τ. Β΄/3.10.95).

Προβλέπει:

α. Προσθήκη στο τέλος του άρθρου 4 της υπ΄αριθμ. Ε/12450/94 - όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. Ε/15397/95 - απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., εδαφίου που προβλέπει ρύθμιση για την καταβολή διδάκτρων από καταρτιζομένους που τα ΙΕΚ τους βρίσκονται σε περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης .

β. Προσθήκη άρθρου 11 (Μεταβατική διάταξη) που ρυθμίζει μόνο για το χειμερινό εξάμηνο 1995 - 1996 την καταβολή των διδάκτρων σε δύο (2) δόσεις.

4η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄αριθμ. Ζ/7167/6.5.96 «Δίδακτρα καταρτιζομένων που οφείλουν μαθήματα για επανεξέταση ή επαναπαρακολούθηση», (ΦΕΚ 384, τ. Β΄/27.5.96). Προβλέπει συμπλήρωση της Ε/12450/94 με την προσθήκη στο τέλος του άρθρου 4 τρίτου εδαφίου.

5η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄αριθμ. Ζ/15053/20.9.96 «Τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού επαγγελματικής κατάρτισης και λειτουργίας των ΙΕΚ» (ΦΕΚ 913, τ.Β΄/3.10.96.

Προβλέπει:

α. Αντικατάσταση της περ. 7, της παρ. 2, του άρθρου 3 της Ε/12450/94 (ρύθμιση για τα αγγλικά ειδικοτήτων τομέα τουρισμού).

β. Αντικατάσταση του άρθρου 5,7,8 και 9 της υπ΄αριθμ. Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

6η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ? αριθμ. Δ/17154/1.9.98 «Τροποποίηση της Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 972/11.9.98)

Προβλέπει:

α. Τροπολογίες του άρθρου 3

β. Αντικατάσταση του άρθρου 4

γ. Τροπολογία στο άρθρο 5

δ. Τροπολογία στο άρθρο 7

ε. Προσθήκη άρθρου 10 για βιβλία και έντυπα

στ. Αναρίθμηση του άρθρου 10 σε άρθρο 11

7η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ? αριθμ. 1444/26.1.2004 «Τροποποίηση της Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 173/30.1.04)

Προβλέπει:

α. Αντικατάσταση της παρ. 1, του άρθρου 5

β. Τροπολογία στο άρθρο 5

γ. Αντικατάσταση του εδ. β, της παρ. 1, του άρθρου 5

δ. Τροπολογία στο άρθρο 8

ε. Αντικατάσταση του εδ. γ, της παρ. 3, του άρθρου 9

8η Απόφαση Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ., υπ? αριθμ. Δ/14391/25.8.2004 «Τροποποίηση της Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1343/31.8.2004)

Προβλέπει:

α. Τη συμπλήρωση της περίπτωσης στ., της παρ. 2 του άρθρου 8

9η Απόφαση Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ., υπ? αριθμ. Δ/16564/5.7.2006 «Τροποποίηση της Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1053/3.8.2006)

Προβλέπει:

α. Προσθήκη στο άρθρο 9

10η Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., υπ? αριθμ. Δ/23961/9.10.2008 «Τροποποίηση της Ε/12450/94 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 2129/14.10.2008)

Προβλέπει:

α. Προσθήκη εδαφίου ζ στην παρ. 2 του άρθρου 3

β. Αντικατάσταση του της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 3

γ. Προσθήκη περ. ε στην παρ. 3 του άρθρου 3

δ. Αναρίθμηση της παρ.3 του άρθρου 8 σε παρ. 5 και μετά το τέλος της παρ. 2 προσθήκη παρ. 3 και παρ. 4

ε. Προσθήκη περ. η στην παρ. 2 του άρθρου 8

στ. Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 «Πρόοδος Καταρτιζομένων»

ζ. Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 «Αποφοίτηση Καταρτιζομένων»

θ. Αντικατάσταση του εδαφ. α της παρ. 4 του κεφ. Α του άρθρου 9

Ο Κανονισμός αυτός με τις συμπληρώσεις και τις τροπολογίες του ισχύει μέχρι σήμερα και όταν αναφερόμεθα σ΄αυτόν εκφραζόμεθα ως εξής:

Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. υπ΄αριθμ. Ε/12450/94 «Αντικατάσταση Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργία των ΙΕΚ», (ΦΕΚ 593, τ.Β΄/3.8.94), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Στη συνέχεια του παρόντος παρατίθεται το Κωδικοποιημένο κείμενο του ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ Κανονισμού όπως η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 1994.

΄Αρθρο 1 - ΄Ετος και εξάμηνα κατάρτισης

1. Κάθε έτος κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό.

α. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει τη 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

β. Το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τη 15η Φεβρουαρίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους.

γ. Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες και 2 εβδομάδες εξετάσεις - αποτελέσματα.

δ. ΄Οταν απαιτείται λόγω συνθηκών, η πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων ή πρακτικής άσκησης σε χρονικά διαστήματα διαφορετικά από τα παραπάνω οριζόμενα, με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται διακεκομμένα διαστήματα κατάρτισης με αθροιστική διάρκεια, όπως ορίζεται παραπάνω.

2. Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου είναι πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες ώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία σ΄ένα ή περισσότερα Ι.Ε.Κ. δεν πραγματοποιηθεί κατάρτιση για οποιοδήποτε λόγο :

α) Αναπληρώνεται η κατάρτιση με αύξηση των ωρών του ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγράμματος, με ευθύνη της διοίκησης του Ι.Ε.Κ.

β) Αναπληρώνεται η κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της διάρκειας των εβδομάδων κατάρτισης, εντός της διάρκειας του εξαμήνου κατάρτισης.

γ) Παρατείνεται αντίστοιχα η κατάρτιση του εξαμήνου, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ.

΄Αρθρο 2 - Διακοπές - Αργίες

Κατάρτιση και πάσης φύσεως διαδικασίες κατάρτισης δεν γίνονται κατά τις εξής χρονικές περιόδους, με την επιφύλαξη της παρ.1δ του άρθρου 1 της απόφασης αυτής :

1. Τις διακοπές :

α) Χριστουγέννων, από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου.

β) Πάσχα, από Μ.Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου.

γ) Θερινές, από 1ης Ιουλίου μέχρι 31ης Αυγούστου.

2. Τις επίσημες αργίες :

α) 28η Οκτωβρίου

β) 25η Μαρτίου

γ) 1η Μαΐου

δ) Του Αγίου Πνεύματος

ε) Καθαρή Δευτέρα

3. Επίσης :

α) 30η Ιανουαρίου

β) 17η Νοεμβρίου

4. Κατά τις ημέρες που έχουν χαρακτηρισθεί ως ημέρες τοπικής αργίας στην έδρα κάθε ΙΕΚ, λόγω θρησκευτικής ή άλλης εορτής.


΄Αρθρο 3 - Επιλογή - Εγγραφές

Α. Επιλογή

1. Η Διεύθυνση του ΙΕΚ , τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, ανακοινώνει πίνακα με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν.

2. Οι υποψήφιοι για κατάρτιση, προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία της επιλογής, οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο ΙΕΚ.

β) Τον εκάστοτε προβλεπόμενο πρωτότυπο τίτλο σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του ΙΕΚ για τη χρήση του στην επιλογή, και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης.

γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΙΕΚ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας.

δ) Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για γονέα ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά τα α, β, γ, είναι υποχρεωτικά.

3. Oι αιτήσεις συμμετοχής για επιλογή υποβάλλονται στα ΙΕΚ κάθε Σεπτέμβριο για το χειμερινό εξάμηνο και κάθε Ιανουάριο για το εαρινό εξάμηνο, όπως αυτό θα καθορίζεται, από το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του εξαμήνου που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ., πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου Κατάρτισης.

Η Διεύθυνση του ΙΕΚ , εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής, καταρτίζει και ανακοινώνει πίνακα αξιολόγησης κατά ειδικότητα με μοριοδότηση, αφού λάβει υπόψη της τα παρακάτω :

α) Το βαθμό του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, θα γίνεται αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

β) Την προϋπηρεσία στην ειδικότητα είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα :

Για κάθε 200 ημερομίσθια, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη 200άδα η ανά ένα έτος υπηρεσίας στρογγυλοποιούμενο στο πλησιέστερο ακέραιο έτος, 5 μόρια με ανώτατο όριο τα 20.

γ) Την ηλικία του υποψηφίου, 2 μόρια ανά έτος μετά το 18ο μέχρι το 21ο, με ανώτατο όριο τα έξι (6) μόρια. Ως αφετηρία λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.

δ) Την ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή επίσημο έγγραφο της ΄Ενωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, (5) πέντε μόρια.

ε) Την ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, τρία (3) μόρια.

Οι πίνακες περιέχουν αναλυτικά τα μόρια επιλογής κατά κατηγορία και αθροιστικά για όλους του υποψηφίους, επιλεγέντες και επιλαχόντες.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών, τη σειρά καθορίζουν κατά προτεραιότητα η ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, η προϋπηρεσία, ο βαθμός του τίτλου και τέλος κλήρωση από επιτροπή που ορίζει ο Διευθυντής του ΙΕΚ.

4.Υποψήφιος, που βάση των μορίων του μπορεί να επιλέγεται σε περισσότερες από μια ειδικότητες, αναγράφεται μόνο στον πίνακα της 1ης κατά σειρά προτίμησης ειδικότητας, όπως αυτή καθορίζεται στην αίτησή του.

Β. Εγγραφές

α. Οι ημερομηνίες οριστικοποίησης της εγγραφής των επιλεγέντων και των επιλαχόντων καθορίζονται από το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του εξαμήνου, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ., πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου Κατάρτισης και αναγράφονται στους αναρτηθέντες πίνακες επιλογής.

β. Μετά την παραπάνω διαδικασία επιλογής, οριστικοποιείται η εγγραφή των επιλεγέντων, με την κατάθεση σχετικής αίτησης εγγραφής στο ΙΕΚ επιλογής τους και απόδειξης πληρωμής των προβλεπομένων διδάκτρων στην συμβεβλημένη με τον Ο.Ε.Ε.Κ. τράπεζα και πάντοτε εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

γ. Η μη κατάθεση στο ΙΕΚ επιλογής αίτησης εγγραφής και απόδειξης πληρωμής διδάκτρων μέχρι την τελική ημερομηνία που έχει ορισθεί προς τούτο, σημαίνει την μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο.

δ. Την επομένη της λήξης της ημερομηνίας εγγραφής επιλεγέντων, καλούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά να δηλώσουν την αποδοχή της επιλογής τους καταθέτοντας σχετική αίτηση εγγραφής και απόδειξη πληρωμής διδάκτρων, εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, ως εξής:

ι. Το πρωί της 1ης ημέρας εγγραφής επιλαχόντων και ώρα 09.00 κάθε ΙΕΚ αναρτά πίνακα επιλογής επιλαχόντων και καλεί τους επιλεγέντες να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους, εντός δύο εργασίμων ημερών.

ιι. Εάν και μετά τη διαδικασία αυτή δεν καλυφθούν οι κενές θέσεις των τμημάτων, τις επόμενες ημέρες επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με την ανάρτηση πινάκων νέων επιλαχόντων οι οποίοι ισχύουν για μία ημέρα ο καθένας, εντός της οποίας οι επιλεγέντες πρέπει να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους.

ε. Η επανεγγραφή των καταρτιζομένων σε τμήμα εξαμήνων κατάρτισης πλην του αρχικού, πραγματοποιείται με κατάθεση σχετικής αίτησης και απόδειξης πληρωμής διδάκτρων, πάντοτε πριν από την έναρξη της κατάρτισης κάθε εξαμήνου. Σε περιπτώσεις επανεγγραφής μετά την έναρξη της κατάρτισης του νέου εξαμήνου, καταχωρούνται και προσμετρώνται για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των καταρτιζομένων οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επανεγγραφής, εφόσον τούτο οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.

στ. Η διαδικασία της οριστικοποίησης των εγγραφών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την εσπέρα της παραμονής έναρξης των μαθημάτων κάθε εξαμήνου κατάρτισης.

΄Αρθρο 4 - Δίδακτρα

Τα δίδακτρα καταρτιζομένων στα ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, καθορίζονται σε εξηνταπέντε χιλιάδες (65.000) δραχμές για κάθε εξάμηνο κατάρτισης και καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή του καταρτιζομένου, σε συμβεβλημένη με τον ΟΕΕΚ τράπεζα.

Η μη καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, συνεπάγεται την μη εγγραφή του υποψηφίου για κατάρτιση στο εξάμηνο αυτό.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Κατάρτισης, δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων καταρτιζόμενοι που οικογένειες τους διαμένουν μόνιμα σε περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση ανάγκης (π.χ. σεισμόπληκτες, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς), και για όσο χρόνο κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο.

Σε περίπτωση επανεξέτασης για οποιονδήποτε λόγο μαθήματος εξαμήνου, χωρίς επαναπαρακολούθηση, καταβάλλονται από τον καταρτιζόμενο εξέταστρα ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Το παραπάνω ποσό καταβάλλεται, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, με αίτηση του καταρτιζόμενου για συμμετοχή του στην επανεξέταση.

Σε περίπτωση επανάληψης της παρακολούθησης μαθήματος ή μαθημάτων, λόγω απουσιών ή μειωμένης επίδοσης, καταβάλλονται πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ. για κάθε μάθημα ανά εξάμηνο, πολλαπλασιαζομένου του ποσού αυτού επί τον αριθμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας του μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται εξέταστρα.

Το κατά τα παραπάνω, ποσό καταβάλλεται πριν από την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης, με αίτηση επαναπαρακολούθησης του καταρτιζομένου.

? Αρθρο 5 - Μετεγγραφές

1. Καταρτιζόμενος σε Δημόσιο ΙΕΚ, που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δημόσιο ή Ιδιωτικό, υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που καταρτίζεται εντός 15 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των Τελικών Εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, και εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των Τελικών Εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης, αναφέροντας του λόγους, τη σειρά προτίμησης των ΙΕΚ που επιθυμεί να μετεγγραφεί και καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Ειδικότερα :

α) Η αίτηση με τα δικαιολογητικά, συνοδευόμενη από σχετική εισήγηση της Διοίκησης του ΙΕΚ διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κατάρτισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΕΕΚ την επομένη της λήξης της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία αφού λάβει υπόψη της τους λόγους, αποφασίζει να εγκρίνει ή να απορρίψει με απόφαση της τις αιτούμενες μετεγγραφές.

β) Κατ΄ εξαίρεση, μόνο για περιπτώσεις μετάθεσης γονέων και καταρτιζομένων που είναι Στρατιωτικοί ή Υπάλληλοι στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα καθώς και σε περιπτώσεις αλλαγής τόπου διαμονής ή όταν συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, η Δ/νση Κατάρτισης και μόνο για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αποφασίζει να εγκρίνει ή να απορρίψει με απόφασή της, εκπρόθεσμες αιτήσεις μετεγγραφής, εφόσον έχουν υποβληθεί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης.

2. Για όλες τις μετεγγραφές της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύουν τα εξής :

α. Για να υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής πρέπει να λειτουργεί στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μετεγγραφεί ο καταρτιζόμενος αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητάς του.

β) Ο καταρτιζόμενος με την έναρξη του νέου εξαμήνου καταρτίζεται στο ΙΕΚ στο οποίο μετεγγράφηκε, όπου και διαβιβάζεται ο ατομικός φάκελος και τα λοιπά στοιχεία της κατάρτισης, φωτοαντίγραφα των οποίων φυλάσσονται σε αρχείο μετεγγραφομένων στο ΙΕΚ από το οποίο προέρχεται.

γ) Στις περιπτώσεις, όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νέου εξαμήνου κατάρτισης, ο καταρτιζόμενος καταρτίζεται στο ΙΕΚ που είναι γραμμένος. ΄Οταν η μετεγγραφή του εγκριθεί, η διοίκηση του ΙΕΚ αποστέλλει στο ΙΕΚ όπου μετεγγράφεται, τα στοιχεία κατάρτισης μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης του καταρτιζομένου.

δ) Η μετεγγραφή στο πρώτο εξάμηνο κατάρτισης αποκλείεται.

ε) Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης αποκλείεται.

Επιστροφή του καταρτιζόμενου στο αρχικό ΙΕΚ πραγματοποιείται με νέα μετεγγραφή

Αρθρο 6 - Χαρακτηρισμός μαθημάτων - Διάρκεια ωριαίας διδασκαλίας

1. Η κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα :

α) Θεωρητικά :

Θεωρητικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η διδασκαλία πραγματοποιείται από ένα εκπαιδευτή, μόνον σε αίθουσες διδασκαλίας και έχουν ως σκοπό να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις, που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισής τους.

β) Εργαστηριακά:

Εργαστηριακά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα, τα οποία αποβλέπουν στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και στην εκμάθηση δεξιοτήτων, πραγματοποιούνται δε αποκλειστικά στους εργαστηριακούς χώρους.

γ) Μικτά:

Μικτά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα, τα οποία απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων. Ο χαρακτηρισμός κάθε μαθήματος και ο αριθμός των καταρτιζομένων ανά εκπαιδευτή ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ. Είναι δυνατόν, ύστερα από έγκριση της Διεύθυνσης Κατάρτισης, να αυξάνεται κατά ένα ο αριθμός των εκπαιδευτών στα μαθήματα που η Διοίκηση του ΙΕΚ τεκμηριώνει τέτοια αναγκαιότητα.

2. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά ή όπως διαφορετικά καθορίσει με απόφαση το Δ.Σ. για τα ΙΕΚ όπου παρουσιάζεται ανάγκη διαφοροποίησης λόγω εξαιρετικών συνθηκών.

Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων ή του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων είναι δυνατό να γίνεται συνεχόμενη μέχρι τρείς (3) ώρες.

3. Η διάρκεια των διαλειμμάτων ορίζεται σε 5 λεπτά, εκτός του τρίτου διαλείμματος που μπορεί να φτάνει τα 15 λεπτά.

Στις περιπτώσεις συνεχούς διδασκαλίας του παραπάνω εδαφίου 2 το διάλειμμα θα είναι αθροιστικό.

4. Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο δεν επιτρέπεται η είσοδος καταρτιζομένων.

5. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης, με την έναρξη της ώρας και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών.

΄Αρθρο 7 - Φοίτηση

1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά.

α) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα, στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου , στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Δ/νσης του ΙΕΚ το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα, αλλά σε καμμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

2. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζομένων γίνεται μετά τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 7 παρ.3. Η Διοίκηση του ΙΕΚ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης στους καταρτιζόμενους, την επομένη της λήξης των μαθημάτων του εξαμήνου.

3. Εάν κατά την διάρκεια του εξαμήνου, κάποιος καταρτιζόμενος συμπληρώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο του 25% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών του εξαμήνου, ανά μάθημα, η Διοίκηση του ΙΕΚ με πράξη του Διευθυντή διακόπτει πάραυτα τη φοίτησή του και ενημερώνει το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο του καταρτιζομένου.

4. Ο καταρτιζόμενος δεν προσέρχεται στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθημάτων, στα οποία η φοίτησή του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής.

Τα μαθήματα αυτά υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής του στο επόμενο εξάμηνο.

5.Καταρτιζόμενος στο αρχικό εξάμηνο κατάρτισης του οποίου η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής υποχρεούται προκειμένου να επανεγγραφεί να επανεπιλεγεί με τις διαδικασίες της απόφασης αυτής.

4. To άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:


Aρθρο 8 - Εξετάσεις - Αποτελέσματα

1. Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται μια εξέταση προόδου μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας κατάρτισης.

Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι: μία ώρα για τα μαθήματα των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίως διδασκαλίας είναι μία έως τρεις και δύο ώρες για τα μαθήματα των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίως διδασκαλίας είναι τέσσερις και άνω

α. Στα θεωρητικά μαθήματα οι καταρτιζόμενοι απαντούν σε σειρά γραπτών ερωτήσεων ή σε κείμενο αξιολόγησης (τεστ) κατά την κρίση του εκπαιδευτή, με τα οποία ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης.

β. Στα εργαστηριακά μαθήματα, οι καταρτιζόμενοι σε εργαστηριακό έργο ή έργα, είτε ατομικά είτε ως ομάδα, όπου σε κάθε μέλος της ανατίθεται συγκεκριμένο τμήμα του έργου.

γ. Στα μικτά μαθήματα, οι καταρτιζόμενοι εξετάζονται σε γραπτές ερωτήσεις και στην πραγματοποίηση έργου. Για το χρόνο εξέτασης των μικτών μαθημάτων ισχύουν οι ανωτέρω χρόνοι εξέτασης για το κάθε μέρος ξεχωριστά.

δ. Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περιπτώσεις απουσίας τους για οποιοδήποτε λόγο από προγραμματισμένη εξέταση προόδου, βαθμολογούνται με μονάδα (1).
Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή.

ε. Η βαθμολογία της εξέτασης προόδου, μαζί με τα γραπτά, αποδεικτικά της βαθμολόγησης, κατατίθενται στη γραμματεία του ΙΕΚ, μέχρι την τελευταία ημέρα της 10ης εβδομάδας κατάρτισης του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην εξέταση προόδου, αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα.

2. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές εξετάσεις (Τ.Ε.) σε κάθε μάθημα.

α. Ο τρόπος διεξαγωγής της (Τ.Ε.) για κάθε μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Ι. Θεωρητικά μαθήματα

Η χρονική διάρκεια της εξέτασης θεωρητικού μαθήματος ορίζεται σε δύο ώρες. Για την εξέταση θεωρητικού μαθήματος επιλέγεται από τον εξεταστή η ανάθεση διαπραγμάτευσης ενός μέχρι και τεσσάρων επιμέρους θεμάτων. Σε περίπτωση διαπραγμάτευσης πέραν του ενός θέματος, πρέπει να είναι διαφορετικής ενότητας το καθένα. Κάθε επιμέρους θέμα είναι δυνατόν να περιέχει υποερωτήματα. Η επιλογή των θεμάτων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε αυτά να αναφέρονται σε ευρύ φάσμα της ύλης που διδάχθηκε και οι ερωτήσεις να εστιάζονται σε μείζονος σημασίας ενότητες, κατά την κρίση του εκπαιδευτή.
Είναι δυνατόν, εάν η φύση του μαθήματος το επιτρέπει, αντί της διαπραγμάτευσης θέματος ή θεμάτων να δίδεται ερωτηματολόγιο (τεστ). Ο αριθμός των ερωτήσεων από απόψεως είδους και ποσότητας, πρέπει να είναι ικανός, ώστε να πιστοποιεί την ευρύτητα και το βάθος της γνώσης του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι σκόπιμο να δίδεται έμφαση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι για μάθημα δίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας οι ερωτήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25).
Τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει τον τίτλο του ΙΕΚ , την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή - εισηγητή. Επίσης αναφέρεται, ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.
Μετά τη θεώρησή τους από το Διευθυντή ή τον Αναπλ. Διευθυντή του ΙΕΚ, τα θέματα αναπαράγονται με την παρουσία και την ευθύνη του εισηγητή και παραδίδονται στους καταρτιζομένους για επεξεργασία. Το πρωτότυπο των θεμάτων παραδίδεται στη γραμματεία για αρχειοθέτηση.
Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Περαιτέρω διευκρινίσεις πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να δίδονται κατά προτίμηση γραπτώς και με νέα θεώρηση της διοίκησης του ΙΕΚ.
Στην περίπτωση του ερωτηματολογίου είναι σκόπιμο να γίνονται πολλαπλές εκτυπώσεις του με διαφορετική σειρά, ώστε να αποφεύγεται η καθ? υπαγόρευση αντιγραφή των απαντήσεων. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν να δίδονται από τους καταρτιζομένους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.
Σε όλες τις περιπτώσεις τα φύλλα θεμάτων και απαντήσεων επιστρέφονται στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή, μετά το πέρας της επεξεργασίας των θεμάτων.
Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος της διαπραγμάτευσης των θεμάτων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζομένων, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει τα ονοματεπώνυμα τους στο φάκελο εξετάσεων.
Στη συνέχεια προσέρχεται στη γραμματεία του ΙΕΚ όπου ο υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί από τη διοίκηση του ΙΕΚ, παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεώνει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για διόρθωση.
Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί με την αναγραφή αριθμητικά της επίδοσης του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο, ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και επαναγράφει το τελικό στοιχείο, θέτοντας την μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή.
Ο εισηγητής, εντός το πολύ δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, επιστρέφει και παραδίδει, με σχετική πράξη παράδοσης - παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του ΙΕΚ.

ΙΙ. Εργαστηριακά μαθήματα

Η χρονική διάρκεια της εξέτασης εργαστηριακού μαθήματος ορίζεται σε είκοσι λεπτά ανά ομάδα εξεταζομένων, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.
Για κάθε εργαστηριακό μάθημα, η διεξαγωγή της τελικής εξέτασης πρέπει να στοχεύει στη διερεύνηση και τη διαπίστωση από τον εκπαιδευτή ή τους εκπαιδευτές ότι ο καταρτιζόμενος μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη θεωρητικές γνώσεις και ότι έχει αποκτήσει τις δεξιότητες στη δεδομένη πρακτική τεχνικής.
Ο τρόπος, λοιπόν, διεξαγωγής της τελικής εξέτασης εργαστηριακού μαθήματος αφορά στην αξιολόγηση του βαθμού πραγμάτωσης των παραπάνω στόχων και αποτελεί το βαθμό της τελικής επίδοσης.
Εάν είναι πρακτικά δυνατό, πρέπει να ανατίθεται στο διατιθέμενο χρόνο εξέτασης η πραγματοποίηση έργου ή τμήματος έργου, ώστε ο εξεταστής να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των ικανοτήτων του καταρτιζόμενου στις δεξιότητες που διδάχθηκε. Η σωστή σειρά εκτέλεσης, η αρτιότητα, η ποιότητα και η ταχύτητα εκτέλεσης του έργου ή τμήματος έργου είναι μερικά από τα κριτήρια για την βαθμολόγηση και πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να έχουν προκαθοριστεί και γνωστοποιηθεί στους εξεταζόμενους. Πάντως, ο εξεταστής θα πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογεί τον τρόπο εξαγωγής της τελικής βαθμολογίας, ώστε να μπορεί να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα των καταρτιζομένων.
Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους τους ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθμολογεί αυτοτελώς. Ο Μέσος Ορος (Μ.Ο.) των βαθμολογιών, αποτελεί τη βαθμολογία της τελικής εξέτασης.

ΙΙΙ. Μικτά μαθήματα

Η χρονική διάρκεια της εξέτασης εργαστηριακού μαθήματος ορίζεται σε είκοσι λεπτά ανά ομάδα εξεταζομένων, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.

α. Η εξέταση των μικτών μαθημάτων περιλαμβάνει ξεχωριστή εξέταση του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους, η οποία κατά προτίμηση θα πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα. Η βαθμολογία μικτού μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο.
Η εξέταση του θεωρητικού μέρους γίνεται, όπως και η εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους, όπως η εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων.

β. Για την εξαγωγή του βαθμού της εξέτασης αυτής ο εκπαιδευτής αθροίζει τις επί μέρους βαθμολογίες των ερωτήσεων ή των επί μέρους τμημάτων του έργου, τις οποίες αναγράφει επί του γραπτού ή του φύλλου έργου.

γ. Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα (1). Επίσης με μονάδα (1) βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε καθ΄όιονδήποτε τρόπο αντιγράφουν.
Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτονται τα τυχόν παραστατικά στοιχεία.

δ. Καταρτιζόμενος, που απουσιάζει από τελική εξέταση μαθημάτων για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Η διοίκηση του ΙΕΚ σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή, εισηγείται στο Δ/ντή Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ.:

ι. Την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, εφόσον υφίσταται δυνατότητα μεμονωμένης εξέτασης, ή

ιι. Την εξέτασή του σε επόμενη εξεταστική περίοδο χωρίς υποχρέωση επαναπαρακολούθησης του μαθήματος ή μαθημάτων, από την τελική εξέταση των οποίων απουσίασε και χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο.

ε. Ο μέσος όρος του βαθμού προόδου (Β.Π.) και του βαθμού της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης, στρογγυλοποιούμενος προς τα άνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό αποτελεί την τελική βαθμολογία (Τ.Β) του μαθήματος.
Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα, για το οποίο η φοίτηση καταρτιζομένου έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής.

στ. Ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας των καταρτιζομένων που προέρχονται από κατάταξη, ως απόφοιτοι άλλης ειδικότητας, του ίδιου τομέα, υπολογίζεται ως εξής:

Εάν δεν έχουμε απόλυτη ταύτιση όλων των προγραμμάτων τότε ο καταρτιζόμενος να απαλλάσσεται της παρακολούθησης από μαθήματα που ήδη παρακολούθησε, κατοχυρώνοντας την βαθμολογία των μαθημάτων, και υποχρεούται να παρακολουθήσει τα μαθήματα που δεν έχει διδαχθεί στα εξάμηνα στα οποία περιέχονται.

Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων κατάρτισης, θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση κατάταξης, και εκείνων των οποίων έχει κατοχυρωθεί η βαθμολογία, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων αποτελεί το γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιζόμενου στο εξάμηνο αυτό.

ζ. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 01 έως 20. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. είναι δυνατόν να ορίζεται διάφορη, από την αριθμητική, αξιολογική κλίμακα σε όσες εξειδικεύσεις προβλέπεται να πραγματοποιείται κατάρτιση σε παραγωγικούς χώρους.

η. Αναβαθμολόγηση γραπτών Προόδου και Τελικών Εξετάσεων δεν επιτρέπεται.

3. Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

α. Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%

β. Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.

γ. Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων

δ. Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή

ε. Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία)

Για τις περιπτώσεις α έως δ απαιτείται γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, ενώ για την περίπτωση ε απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού ή Κ.Δ.Α.Υ., με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή μόνο εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.

4. Οι καταρτιζόμενοι της ανωτέρω παραγράφου 3 εξετάζονται στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι, και στον ίδιο χρόνο. Η εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του Αναπληρωτή Διευθυντή. Μετά το τέλος της εξέτασης ο εκπαιδευτής αναγράφει το βαθμό του εξετασθέντος επί του φύλλου των απαντήσεων και υπογράφει. Υπογράφει επίσης στο φύλλο των απαντήσεων ως ?παρών? και ο Αναπληρωτής Διευθυντής.


5. Η Διεύθυνση του ΙΕΚ χορηγεί στους καταρτιζόμενους, μετά την επιτυχή περάτωση της κατάρτισής τους, Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Αρθρο 9 :

Α. Πρόοδος Καταρτιζομένων

1. Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθημάτων και συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον δέκα (10).

β. Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε είναι τουλάχιστον δέκα (10) πλήρες.

Στην περίπτωση αυτή ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου που παρακολουθεί. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, είναι η νέα τελική βαθμολογία στο μάθημα. Εάν η νέα βαθμολογία δεν είναι τουλάχιστον δέκα (10), ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, αλλά δύναται να προσέρχεται για επανεξέταση σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο, μέχρι να αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής σε επόμενο εξάμηνο.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επαναλάβει την κατάρτιση μόνο στα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε.
Εάν στο ΙΕΚ δε λειτουργεί τμήμα ειδικότητας και εξαμήνου σε μαθήματα του οποίου ο καταρτιζόμενος υστέρησε σε βαθμολογία ή είχε ανεπαρκή κατάρτιση δίδονται οι εξής δυνατότητες:

α. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων, ο καταρτιζόμενος εντάσσεται σε τμήμα ειδικότητας αντιστοίχου εξαμήνου, όπου διδάσκονται τα μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει. Δίδεται επίσης η δυνατότητα, να εντάσσεται σε περισσότερα του ενός τμήματα για την παρακολούθηση αυτή και σύμφωνα με το πρόγραμμα των τμημάτων αυτών. Ο καταρτιζόμενος αυτός συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης, όπως και οι λοιποί καταρτιζόμενοι.

β. Δύναται να παρακολουθήσει τα μαθήματα σε άλλο ΙΕΚ, στο οποίο λειτουργεί η ειδικότητά του σε αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης. Η δυνατότητα αυτή είναι υποχρεωτική για καταρτιζόμενους σε ΙΕΚ που εδρεύουν στις ευρύτερες περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

γ. Να δημιουργήσει το ΙΕΚ, ύστερα από πρόταση του και έγκριση από την Δ/νση Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ., ειδικό ταχύρρυθμο τμήμα, για τον καταρτιζόμενο ή τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με τις παραπάνω δυνατότητες, σε ωράριο που εξυπηρετεί το ΙΕΚ και μόνο μια φορά για κάθε μάθημα. Τα ειδικά αυτά τμήματα λειτουργούν μόνον εφόσον οι καταρτιζόμενοι προσέρχονται κανονικά και η λειτουργία τους παύει, όταν η φοίτηση των καταρτιζομένων καθίσταται ανεπαρκής. Σε κάθε περίπτωση οι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν στη Διοίκηση του ΙΕΚ σχετική αίτηση, πάντοτε πριν από την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης.

3. Εάν στο ΙΕΚ στο οποίο ο καταρτιζόμενος απέκτησε δικαίωμα εγγραφής, δε λειτουργεί τμήμα της ειδκότητάς του, τότε δύναται:

α. Να μετεγγράφεται σε αντίστοιχο τμήμα της ίδιας ειδικότητας άλλου ΙΕΚ.

β. Να διατηρεί το δικαίωμά του αυτό μέχρι τη λειτουργία στο ΙΕΚ τμήματος ειδικότητας στο οποίο απέκτησε δικαίωμα εγγραφής.

γ. Να αιτείται κατάταξή του σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης εξειδίκευσης της ίδιας ομάδας ειδικοτήτων που λειτουργούν στα ΙΕΚ.

Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κατάρτισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Ε.Ε.Κ. Υστερα από εισήγηση της τελευταίας με απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. καθορίζεται:

i.. Το εξάμηνο κατάρτισης στο οποίο κατατάσσεται ο καταρτιζόμενος.

ii. Τα μαθήματα τα οποία ο καταρτιζόμενος θα παρακολουθεί επιπλέον των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο κατατάσσεται και

iii. Τα μαθήματα, τα οποία ο καταρτιζόμενος δεν υποχρεούται να παρακολουθεί, διατηρώντας την τελική βαθμολογία τους από τα εξάμηνα τα οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.

4. Με απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Κατάρτισης κατατάσσονται απόφοιτοι σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας, του ίδιου τομέα ως ακολούθως:

α. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης στη Δ/νση Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. μέσω του ΙΕΚ αποφοίτησής τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται άπαξ του έτους και συγκεκριμένα από 20ης Ιουνίου έως 20ης Ιουλίου. Η κατάταξη αποφοίτων δεν γίνεται για συγκεκριμένο ΙΕΚ και η εγγραφή τους σ΄αυτό γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης και εφ? όσον υπάρχουν κενές θέσεις στα τμήματα των ειδικοτήτων που επιθυμούν οι ανωτέρω να καταταγούν. Οι αποφάσεις κατάταξης αποφοίτων άλλων ειδικοτήτων παύουν να ισχύουν στην περίπτωση που υπάρχει τροποποίηση ή αλλαγή του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος της ειδικότητας.»

β. Κατάταξη σε εξάμηνο πέραν του πρώτου πραγματοποιείται εάν και εφόσον το Ωρολόγιο και Αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας από την οποία αποφοίτησε ο καταρτιζόμενος ταυτίζεται απόλυτα με το Ωρολόγιο και Αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας που αιτείται κατάταξη.

γ. Εάν δεν έχουμε απόλυτη ταύτιση προγραμμάτων τότε ο καταρτιζόμενος απαλλάσσεται από τα μαθήματα που παρακολούθησε και υποχρεούται να παρακολουθήσει τα μαθήματα που δεν έχει διδαχθεί στα εξάμηνα τα οποία περιέχονται.

5. Με απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Κατάρτισης, απόφοιτοι εξειδίκευσης ειδικότητας κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης εξειδίκευσης της ίδιας ειδικότητας του αυτού τομέα σύμφωνα με τις, στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Β. Αποφοίτηση καταρτιζομένων.

1. Ο καταρτιζόμενος αποφοιτά, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναφοίτηση μαθημάτων και η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον δέκα (10).

2. Εάν υστερεί σ? ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σ? όλα τα μαθήματα του εξαμήνου συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε είναι τουλάχιστον δέκα (10) πλήρες, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε, σε επόμενες εξεταστικές περιόδους μέχρις ότου η νέα βαθμολογία της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον δέκα (10).

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε.

4. Εάν στο ΙΕΚ δε λειτουργεί τμήμα της ειδικότητάς του, τότε ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2, του κεφαλαίου Α του ίδιου άρθρου.

Γ. Συμπεριφορά - Κυρώσεις - Οργανα επιβολής

1. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να συμπεριφέρονται ευπρεπώς προς τη Διοίκηση του ΙΕΚ, τους εκπαιδευτές, τους συναδέλφους τους και το λοιπό προσωπικό του ΙΕΚ και να τηρούν τον παρόντα κανονισμό.

Δεν επιτρέπεται από τους καταρτιζόμενους η χρήση των πάσης φύσεως εργαλείων, μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού χωρίς την άδεια, εποπτεία και παρουσία του εκπαιδευτή τους.

Δεν επιτρέπεται η πρόκληση φθορών στις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοινόχρηστους και εργαστηριακούς χώρους, στους χώρους άσκησης και στο πάσης φύσεως υλικό.

Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω ελέγχεται και δύναται να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

α. Παρατήρηση

β. Ωριαία αποβολή από την κατάρτιση.

γ. Αποβολή μέχρι τρεις (3) μέρες.

δ. Διακοπή της κατάρτισης, από ένα έως και τρία εξάμηνα.

2.α. Η παρατήρηση επιβάλλεται από τον εκπαιδευτή και τα όργανα διοίκησης του ΙΕΚ και αποτελεί προειδοποίηση στον καταρτιζόμενο για επιβολή βαρυτέρας κυρώσεως, σε περίπτωση νέας παρέκκλισης του από την αρμόζουσα συμπεριφορά.

β. Ωριαία αποβολή από το μάθημα επιβάλλεται από τον εκπαιδευτή.

γ. Αποβολή μέχρι (3) ημέρες από το Διευθυντή ή τον αναπληρωτή Διευθυντή του ΙΕΚ.

δ. Διακοπή της κατάρτισης, από ένα έως και τρία εξήμηνα, επιβάλλεται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή του ΙΕΚ, τον Αναπληρωτή Διευθυντή και τον αρχαιότερο στο ΙΕΚ από τους εκπαιδευτές του τμήματος, σε περίπτωση δε ίδιας αρχαιότητας τον προτεινόμενο από τον Αναπληρωτή Διευθυντή. Είναι δυνατή η επανεξέταση της ποινής αυτής, μετά από αίτημα του καταρτιζομένου, από τον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή που επιβάλλει την ποινή οφείλει να υποβάλλει έκθεση που να δικαιολογεί την απόφασή της στον Πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ.

3. Ολες οι ανωτέρω κυρώσεις, καταχωρούνται στο βιβλίο παρατηρήσεων των καταρτιζομένων, από αυτόν που τις επιβάλλει. Για συμπεριφορά καταρτιζομένων που εμπίπτει στις διατάξεις των εδαφίων γ και δ της παραγράφου αυτής, συντάσσεται αναφορά από αυτόν που διαπίστωσε το παράπτωμα και υποβάλλεται στη Διοίκηση του ΙΕΚ.

4. Σε περίπτωση που οι καταρτιζόμενοι προβαίνουν εσκεμμένα σε φθορά υλικού του ΙΕΚ, πέραν της κυρώσεως που επιβάλλεται, υποχρεούνται να αποκαταστήσουν στο ακέραιο τις φθορές που προξένησαν. Σ΄όλες τις περιπτώσεις είναι δυνατόν η διοίκηση του ΙΕΚ να παραπέμπει τα αδικήματα στη δικαιοσύνη.

5. Εγγραφή καταρτιζομένου σε ΙΕΚ σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού.


Αρθρο 10 - Υπηρεσιακά Βιβλία - Εντυπα

Σε κάθε ΙΕΚ τηρούνται τα παρακάτω βιβλία και υπηρεσιακά έντυπα:

Α. Υπηρεσιακά Βιβλία

1. Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρούνται αμέσως τα πάσης φύσεως εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, οι πάσης φύσεως εισερχόμενοι και εξερχόμενοι τίτλοι και τα εμπιστευτικά.

Για τα τελευταία σημειώνεται στη στήλη «περιεχόμενο εγγράφου» η ένδειξη Ε.Π. μόνο, ενώ τηρείται ιδιαίτερος φάκελος εμπιστευτικών εγγράφων.

2. Μητρώο καταρτιζομένων στο οποίο καταχωρούνται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία των καταρτιζομένων στο ΙΕΚ.

Καταχωρούνται:

α. Στοιχεία Δελτίου ταυτότητας, ήτοι: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, μητέρας, γένος, έτος γεννήσεως, Δήμος ή Κοινότητα στην οποία φέρεται εγγεγραμένος ο καταρτιζόμενος, αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου, θρήσκευμα.

β. Στοιχεία εισόδου, ήτοι: Το είδος του τίτλου δυνάμει του οποίου εγγράφεται ο καταρτιζόμενος.

γ. Στοιχεία επιδόσεως, ήτοι: Γενική κατά μάθημα εξαμηνιαία τελική βαθμολογία και γενικός μέσος όρος βαθμολογίας.

3. Ευρετήριο, όπου καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και ο αριθμός μητρώου καταρτιζομένου (Α.Μ.Κ.) όλων των καταρτιζομένων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο.

4. Βιβλία φοιτήσεως καταρτιζομένων (απουσιολόγια).

5. Βιβλίο επιβολής κυρώσεων.

6. Βιβλία διδασκομένης ύλης, κατά τάξη ή τμήμα τάξης στα οποία καταχωρείται από τον διδάσκοντα η ενότητα που διδάσκεται καθημερινά.

7. Ημερολόγιο λειτουργίας ΙΕΚ όπου καταχωρούνται καθημερινά τα σημαντικότερα γεγονότα, κατά την κρίση του Δ/ντή ή αναπληρωτή Δ/ντή, που αναφέρονται στη λειτουργία του ΙΕΚ.

8. Βιβλίο βιβλιοθήκης.

9. Βιβλία εργαστηριακού υλικού.

α. Μηχανημάτων.

β. Εργαλείων μακράς διάρκειας.

γ. Εργαλείων βραχείας διάρκειας.

δ. Εισαγωγής αναλωσίμου υλικού.

10. Βιβλίο εποπτικών μέσων διδασκαλίας - επίπλων και σκευών.

11. Βιβλίο πράξεων.

12. Βιβλίο πτυχίων.

13. Βιβλίο Διπλωμάτων.

14. Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών.

15. Βιβλίο πιστοποιητικών στρατολογίας.

Β. Υπηρεσιακά έντυπα

1. Ατομικά δελτία καταρτιζομένων.

2. Ημερήσια φύλλα φοίτησης.

3. Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας μαθημάτων και εξετάσεων.

4. Τίτλοι σπουδών: Πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά.

5. Πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση.

6. Βεβαιώσεις σπουδών.

7. Λογιστικές καρτέλες χρήσεις αναλώσιμου υλικού.

8. Καταστάσεις προόδου καταρτιζομένων.

9. Στατιστικά έντυπα.

Ο τύπος των βιβλίων και εντύπων καθορίζεται με απόφαση της Δ/νσης κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι κοινός για όλα τα Ι.Ε.Κ.

Τα βιβλία και έντυπα είναι δυνατόν να τηρούνται με μηχανογραφικό σύστημα εφόσον έχει εξασφαλιστεί η ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας.

Aρθρο 11 - Καταργούμενες διατάξεις

Οι αριθμ. Ζ/7717/27.8.93 (ΦΕΚ 728, τ.Β΄/21.9.93)

Φ1/Ε/2429/15.2.94 (ΦΕΚ 124, τ.Β΄/23.2.94)

Φ/Ε/6673/20.4.94 (ΦΕΚ 337, τ. Β΄/5.5.94), αποφάσεις του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ., καταργούνται.

Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται και παύει να ισχύει κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις της ή που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτή.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 1994